Menu Đóng

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Công văn đề nghị tạm ứng rất hay được sử dụng trong các hoạt động đầu tư và thực hiện dự án. Do tính đặc thù của loại hình này, các đơn vị nhà thầu trong một số trường hợp sẽ phải gửi công văn yêu cầu nhà thầu chính hoặc chủ đầu tư tạm ứng 1 phần hay toàn bộ chi phí thực hiện công trình.

1. Hướng dẫn làm Công văn đề nghị tạm ứng

Việc muộn thời gian giải ngân hoặc chưa có thỏa thuận rõ thời gian giải ngân sẽ dẫn đến việc chậm tiến độ do thiếu kinh phí. Việc soạn thảo Công văn đề nghị tạm ứng cần nêu được vấn đề cấp thiết của việc đề nghị và số tiền đề nghị thanh toán cụ thể, thời hạn thanh toán, hạng mục thanh toán và những thông tin khác trong phạm vi.

Hồ sơ đề nghị tạm ứng:

  • Công văn đề nghị tạm ứng;
  • Hợp đồng/thỏa thuận/chủ trương đầu tư;
  • Căn cứ chứng minh vị trí, vai trò của đơn vị soạn thảo công văn;
  • Giấy tờ, văn bản thể hiện mức độ cần thiết của việc giải ngân tạm ứng;
  • Các hình ảnh, căn cứ khác có liên quan.

2. Mẫu CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

CÔNG TY

 ………………………..

 

—————————–

Số: …………./CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

……………….., ngày    tháng    năm 2016

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………….., tỉnh …………………

Dựa theo Đề cương khái toán kinh phí chuẩn bị đầu tư đối với Công trình đường giao thông từ ……………….. đi ……………….. tại xã ……………….., huyện ……………….., tỉnh ……………….. giữa Công ty ……………………….. với Quý cơ quan về vấn đề Khảo sát, đo đạc và lập dự án thiết kế.

Ngày … tháng … năm 2014, Công ty chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện trên thực tế các công việc theo sự chỉ đạo của huyện ……………….., tỉnh ……………….., gồm có khảo sát đại chất, địa hình, tiến hành đo đạc lên khái toán đối với công trình đường giao thông từ ……………….. đi ……………….. tại xã ……………….., huyện ……………….., tỉnh ………………… Vì vậy, để đảm bảo tiến độ công việc, Công ty chúng tôi đề nghị Quý cơ quan tạm ứng trước số tiền là : ………………..đ

(Bằng chữ:……………………./.)

vào tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Công Ty ……………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………….

Tại: Ngân hàng ……………………………………………………..

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                                   …………., ngày ….. tháng …… năm 2016

Đại diện công ty

Phó Tổng Giám đốc

 

………………………….

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191