Menu Đóng

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên

Hợp đồng, thỏa thuận thuê hướng dẫn viên du lịch có thể được sử dụng cho các công ty lữ hành hoặc những cá nhân, tổ chức, nhóm, đoàn thể sử dụng để thuê riêng hướng dẫn viên cho mục đích riêng của mình. Hợp đồng có thể được ký kết theo từng vụ việc, có thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

1. Hướng dẫn cách làm Hợp đồng thuê hướng dẫn viên

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch có khả năng sử dụng tương đối rộng rãi, không chỉ giới hạn trong các công ty, đơn vị lữ hành.

Các lưu ý trong Hợp đồng hướng dẫn viên du lịch:

 • Nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện;
 • Căn cứ nhân thân, giấy phép hoạt động, visa, hộ chiếu;
 • Mức thanh toán, chi phí quy đổi nếu có;
 • Trách nhiệm của hướng dẫn viên (đặc biệt quan trọng);
 • Các trường hợp phạt vi phạm, trở ngại khách quan mà các bên có thể lường trước gây ảnh hưởng tới quá trình du lịch;
 • Các dịch vụ, chương trình phát sinh trong quá trình hướng dẫn;
 • Các kết thúc hợp đồng, thỏa thuận.

2. Mẫu Hợp đồng thuê hướng dẫn viên – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN

( Số : … / HĐDV – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Du lịch 2017;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan;
 • Căn cứ vào sự tự nguyện, thỏa thuận của các bên;

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông/Bà …. ( Bên thuê)

Giới tính: ………

Sinh ngày: ………………

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế (nếu có): ……

Số điện thoại liên lạc: ….

BÊN B : Ông/Bà …. ( Bên được thuê)

Giới tính: ………

Sinh ngày: ………………

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế (nếu có): ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B làm hướng dẫn viên với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

 • Hành trình :
 • Thời gian :
 • Đón / trả khách :
 • Các thỏa thuận khác :

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/….
 • Sau khi hết hạn của hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên tự thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng bằng phụ lục kèm theo.

Điều 3. Tiền công và phương thức thanh toán

1. Tiền công:
 • Lương cơ bản : …../ ngày ( chưa bao gồm thuế VAT)
 • Phụ cấp : ….. / ngày ( gồm tiền ăn, ở, chi phí đi lại,…)
 • Số ngày : ….. ngày
 • Tổng cộng :…. ( bằng chữ : …..)
2. Tạm ứng:

Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền là ………… vào thời điểm ký kết để đảm bảo thực hiện những thỏa thuận tại Hợp đồng này.

3. Phương thức thanh toán

– Thanh toán thông qua chuyển khoản

– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Bên A
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Cung cấp đầy đủ thông tin , giấy tờ và các dụng cụ cần thiết khác … cho Bên B thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng
 • Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .
 • Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
2. Bên B
 • Đảm bảo hướng dẫn Bên B hoặc đoàn khách của Bên B thăm quan theo đúng lịch trình đã thống nhất .
 • Bên B phải thông báo cho điều hành Bên B những thay đổi phát sinh trong suốt hành trình từ ngày đầu tiên thăm quan đến ngày cuối cùng thăm quan
 • Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .
 • Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu liên quan đến công việc
 • Bên B thực hiện các nhiệm vụ : thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng , nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong quá trình thăm quan
 • Được trả đầy đủ phí dịch vụ như đã thỏa thuận
 • Thực hiên công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng với chất lượng cao nhất
 • Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền thuê cho Bên B sau 07 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 100 triệu đồng .
 • Trường hợp Bên B không thực hiện công việc cho Bên A ( không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này, Bên B phải giới thiệu hướng dẫn viên khác thay thế và phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 8% giá trị hợp đồng .

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191