Menu Đóng

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần mới nhất 2019

Năm 2019, với sự áp dụng rộng rãi của Luật Doanh nghiệp 2014 và các chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Doanh nghiệp ban hành cùng thông tư, nghị quyết các năm 2018,2019, công ty Cổ phần đã không còn thuộc phạm vi quản lý chặt chẽ trong vấn đề cổ đông, việc khai báo sự thay đổi cổ đông công ty, cổ đông sáng lập không còn trong thủ tục hành chính. Vì vậy, Sổ đăng ký cổ đông là tài liệu vô cùng quan trọng, do doanh nghiệp tự lưu giữ và chịu trách nhiệm về tính chính xác trước đối tác và cơ quan pháp luật.

Sổ không có giới hạn về số lượng trang hay thời hạn lưu trữ, thông thường sẽ là sự phản ánh chân thực nhất đối với toàn bộ quá trình hình thành và hoạt động của công ty.

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần mới nhất – Tư vấn 1900.0191


CÔNG TY CỔ PHẦN ………

————

SỐ: …./…../……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …….

 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …

Tên giao dịch: …………………………………

Tên viết tắt: …………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………. Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:  …………………………………………, thành phố Hà Nội

2.Vốn điều lệ: … đồng (đồng Việt Nam).

3.Tổng số cổ phần: … Cổ phần (… cổ phần)

  • Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: …………… Cổ phần (……….. cổ phần)
  • Cổ phần chào bán: 0 cổ phần.
Loại cổ phần:
  • Cổ phần phổ thông: ……………. Cổ phần (………… nghìn cổ phần)
  • Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Mệnh giá cổ phần : … đồng (… nghìn đồng Việt Nam)

4.Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại cổ đông:

 STT  Họ và tên  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú  Chỗ ở hiện tại  Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu)  Số cổ phần  Loại cổ phần  Số GCN Vốn gớp Ngày cấp
1
2
3

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Sổ cổ đông này gồm … bản, được cập nhật bổ sung gần nhất vào ngày …/…/…….

Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Giám đốc


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191