Menu Đóng

Đơn phản ánh tiếng ồn vượt ngưỡng

Đơn phản ánh tiếng ồn vượt ngưỡng, ô nhiễm tiếng ồn, tiếng động lớn kéo dài, sự ầm ĩ ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Khái quát Đơn phản ánh tiếng ồn vượt ngưỡng

Đơn phản ánh tiếng ồn vượt ngưỡng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị với chủ thể có thẩm quyền xem xét hành vi tạo tiếng ồn vượt ngưỡng mà pháp luật quy định của một chủ thể khác. Từ đó đề nghị chủ thể có thẩm quyền có biện pháp giải quyết hợp lý.

Mẫu Đơn phản ánh tiếng ồn vượt ngưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN PHẢN ÁNH TIẾNG ỒN VƯỢT NGƯỠNG

(V/v: Đối tượng………… có hành vi gây tiếng ồn vượt ngưỡng)

Kính gửi: -Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã…….

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

– Căn cứ vào tình trạng thực tiễn khu vực.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi là dân cư sinh sống tại khu vực…………..

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

Vì lý do:

……………………………………………

……………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn phản ánh, phần này bạn trình bày rõ căn cứ khiến bạn cho rằng tiếng ông bạn phản ánh là tiếng ồn vượt ngưỡng, về quá trình giải quyết việc này trước đây, nếu có,…)

Và căn cứ Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định:

Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

1.Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

2.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

3.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

5.Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6.Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

7.Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

8.Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

9.Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10.Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

11.Hình thức xử phạt bổ sung:

a)Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b)Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

12.Biện pháp khắc phục hậu quả:

a)Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b)Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Tôi nhận thấy, hành vi gây tiếng ồn vựt ngưỡng…….. của:

Ông/Bà:…………………………     Sinh năm:………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………

Giấy CNĐKDN số:……………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………… cấp ngày…./…../…….

Hotline:……………………              Số Fax:……………

Người đại diện:…………………………………..

Chức vụ:………………………………….

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Là hành vi vi phạm quy định tại……………..

Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xem xét sự việc trên, tiến hành điều tra, xác minh và xử phạt đối tượng có hành vi vi phạm trên. Yêu cầu chủ thể có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi/……….. (đưa ra đề nghị của bạn, nếu có căn cứ cho rằng việc này là hợp lý)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191