Menu Đóng

Đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp

Đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp là văn bản được sử dụng trong trường hợp hộ gia đình muốn được xác nhận về việc hộ gia đình mình có diện tích đất nông nghiệp tại địa phương nào đó. Trong đơn phải bao gồm các nội dung như họ và tên chủ hộ, diện tích đất nông nghiệp, địa chỉ phần đất đó, mục đích xin xác nhận…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường…………………………

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ……………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận hộ gia đình tôi có đất nông nghiệp diện tích là …m2 tại…………………

Mục đích xác nhận: (Bạn trình bày mục đích xin xác nhận đất nông nghiệp của gia đình mình, chẳng hạn như để xin cấp thêm đất hoặc để chuyển nhượng…)

………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã/phường………………………………………… Chủ hộ

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191