Menu Đóng

Mẫu Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất

Mẫu số 02b: Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu số 02b

 

TÊN CHỦ GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG TỔNG HỢP  CÁC CÔNG TRÌNH KHOAN THĂM DÒ, KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

(từ tháng…./năm…..đến tháng…../năm….)

 

TT Tên công trình Tên chủ công trình Lưu lượng công trình (m3/ngày) Số lượng giếng Vị trí công trình
          Xã/ phường, thị trấn Quận/huyện, thị xã, thành phố Tỉnh/thành phố
1              
2              
3              
4              
5              
6              
             

 

 

                                                                           ……, ngày…….tháng…….năm……

Tổ chức/cá nhân đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên,  đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191