Menu Đóng

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)  

PHỤ LỤC SỐ 6

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình)

 1. Tên Công ty:

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam

Số điện thoại: Fax: E.mail:

Số tài khoản tại Việt Nam:

Tại Ngân hàng:

Số Giấy phép thầu: ngày:

Cơ quan cấp giấy phép thầu:

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam: Chức vụ:

 1. Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư:
 2. Số hợp đồng: ngày ký:
 3. Nội dung chính công việc nhận thầu:
 4. Giá trị hợp đồng:

Tổng số giá trị hợp đồng:

Trong đó: + Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát….):

 • Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị:

 • Giá trị thầu xây dựng:

 • Giá trị thầu lắp đặt (M, E, A, V, C…):

 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ:……………. đến……………………..
 2. Tình hình thực hiện đến thời điểm báo cáo: trình bầy bằng lời và biểu đồ.

III. Hợp đồng đã ký với các thầu phụ

 1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty……………………………….

1.1. Số hợp đồng: ngày ký:

1.2. Nội dung chính công việc giao thầu phụ:

1.3. Giá trị hợp đồng:

 1. Hợp đồng thầu phụ thứ….: (tương tự như trên)

3…………………v.v

 1. Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế:
 2. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:
 3. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:
 4. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế của cơ quan thuế kèm theo)………………………….
 5. Những vấn đề khác cần trình bày về thành tích hoặc kiến nghị giúp đỡ của Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng.

…….. ,ngày………… tháng……… năm……..
Người đại diện có thẩm quyền ký
Đóng dấu nếu có

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191