Menu Đóng

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

MẪU SỐ 9: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)

 

MẪU SỐ 9

 (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:              /BC

…………, ngày……  tháng  …… năm ………

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

NĂM ……………..

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:
  2. Tên công trình:
  3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….
  4. Tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong năm:

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191