Menu Đóng

Mẫu Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

PHỤ LỤC 4: MẪU CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 
PHỤ LỤC 4

MẪU CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
—–

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ
KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

 

 

 

                     Số chứng chỉ: (*)

                     Lần cấp:

 

 

Ảnh 3×4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ:

– Số CMND (hoặc hộ chiếu)

– Ngày cấp:                    Nơi cấp:

– Quốc tịch:

 

 

– Số chứng chỉ: (*)

– Lần cấp:

Trang bìa 1 (màu xanh đậm) Trang 2 (màu trắng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

– Cấp cho ông/bà:

– Ngày tháng năm sinh:

– Nơi thường trú:

– Trình độ chuyên môn:

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng:

 

 

 

…., ngày…. tháng…. năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trách nhiệm của người
được cấp chứng chỉ

 

– Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

– Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung chứng chỉ.

– Không được cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề.

Trang 3 (màu trắng) Trang 4 (màu xanh đậm)
  • Ghi chú: (*) Số chứng chỉ ghi theo ví dụ sau: chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp ở Hà Nội ghi là: 04-0001; tại TPHCM ghi là: 08-0001…vv.
  • Kích thước: 85 mm x 125 mm.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191