Menu Đóng

Mẫu Công văn Chấp thuận chủ trương đầu tư

PHỤ LỤC 1 (MẪU 2): Công văn V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

UBND tỉnh/thành phố: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư

……………., Ngày ……tháng……..năm………..

 

Kính gửi: (tên cơ quan chủ quản đầu tư đề nghị đầu tư dự án)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình của ……………………. đề nghị được đầu tư dự án……………………………….

Căn cứ ……………………………………….

UBND tỉnh/ thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép……………nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng dự án………………..với các tiêu chí sau :

 1. Tên cơ quan chủ quản đầu tư :
 2. Tên dự án:
 3. Địa điểm xây dựng:
 4. Vị trí khu đất dự án:
 5. Diện tích đất dự án:
 6. Diện tích xây dựng:
 7. Mật độ xây dựng:
 8. Hệ số sử dụng đất:
 9. Hệ số xây dựng:
 10. Các chỉ tiêu và yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:
 11. Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn:
 12. Đối tượng mua, thuê, thuê mua:
 13. Tổng mức đầu tư:
 14. Nguồn vốn:
 15. Các đề xuất, kiến nghị:
 16. Những vấn đề khác:

 

 

TM. UBND tỉnh/thành phố
(Ký tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191