Menu Đóng

Mẫu Công văn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề

Mẫu số 1a: Mẫu Công văn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Lý do thành lập trường: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 • Tên trường cao đẳng nghề: ……………………………………………………………………..

   

 • Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………………………

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

 • Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): …………………………………………………………….

 • Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ………………….

 • Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ………………………………………………………………….

 • Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ………………………………………………………………

 • Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ……………………………………..

 • Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: …………………………………

 • Vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………

 • Thời hạn hoạt động: ……………………………………………………………………………….

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

(2) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191