Menu Đóng

Mẫu Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận quyền sở hữu nhà

Mẫu số 09/ĐK-GCN: DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Văn phòng đăng ký QSDĐ

……………………………..

DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI,

CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

Mẫu số 09/ĐK-GCN

 

Kính gửi: – Bộ Tài nguyên và Môi trường

                 – Bộ Xây dựng

 

Số thứ tự Tên người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài nhận quyền sở hữu nhà ở Năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu Địa chỉ nhà ở

được sở hữu

(xã, huyện, tỉnh)

Diện tích sàn (m2) Số phát hành của GCN đã cấp
Số Ngày cấp Cơ quan cấp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

……….., ngày …. tháng …. năm ….

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191