Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH (HOẶC THỎA THUẬN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

(HOẶC THỎA THUẬN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC)

Kính gửi: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

 1. Tổ chức / Cá nhân:
 • Họ tên người làm đơn (trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

–  Địa chỉ liên hệ: Số nhà ……………………  Đường (phố) …………………………………………………………..

(hoặc xóm ……………………………………..  thôn ……………………………………………………………………… )

Phường (xã) …………………………………..  Quận (huyện) ………………………………………………………….

 • Điện thoại: ……………………………………  Fax: ……………………………………………………………………..

   

 • Email: …………………………………………

 1. Địa điểm đề xuất:

Số nhà ………………………………………….  Đường (phố) …………………………………………………………..

(hoặc xóm ……………………………………..  thôn ……………………………………………………………………… )

Phường (xã) …………………………………..  Quận (huyện) ………………………………………………………….

(Có sơ đồ vị trí kèm theo)

 1. Ý định đầu tư xây dựng:
 • Chức năng công trình: …………………………………………………………………………………………………….

   

 • Diện tích ô đất (m2): ………………………..  Mật độ xây dựng dựng (%): ………………………………………..

 • Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): …….….. Tầng cao công trình (tầng): ………………………………………

 • Chiều cao công trình (m):………………….

 1. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cấp chứng chỉ quy hoạch / thỏa thuận quy hoạch kiến trúc tại vị trí nêu trên. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày…….tháng……năm………..

Người làm đơn 

(Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191