Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề

Mẫu số 1b: Mẫu Đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày       tháng      năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

…………………………………………………………………………………………………………..

 • Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

   

 • Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ……………………………….

 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ………………………………………..

 • Tên trường cao đẳng nghề: ……………………………………………………………………..

 • Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

 • Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ……………………………………………………………

 • Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: …………………

 • Nhiệm vụ chủ yếu của trường: …………………………………………………………………

 • Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ……………………………………………………………..

 • Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ……………………………………..

 • Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ………………………………..

 • Vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………

 • Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………………………………

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191