Menu Đóng

Mẫu đơn khiếu nại không chốt sổ BHXH

Mẫu đơn khiếu nại không chốt sổ BHXH là mẫu văn bản sử dụng trong thủ tục khiếu nại đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức. Đây là văn bản cơ sở để bắt đầu thực hiện thủ tục và giải quyết toàn bộ các yêu cầu trong vụ việc.

Mẫu Đơn khiếu nại thường được cung cấp bởi các văn bản pháp luật, mẫu đơn dưới đây của chúng tôi chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo và sử dụng trong trường hợp không có mẫu theo luật định.

Mẫu đơn khiếu nại không chốt sổ BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI KHÔNG CHỐT SỔ BHXH

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Hợp đồng lao động ký kết giữa… và… ngày….. tháng… năm…

Tôi tên là:…………                             Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân:..…………..  Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:……………………

Số điện thoại:……………………

Nghề nghiệp:……………… tại………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với cơ quan vấn đề sau:

Ngày….. tháng….. năm….., tôi bắt đầu ký kết hợp đồng lao động với công ty……….. chi nhánh tại……. Thời hạn ký lại hợp đồng là…… năm (từ ngày…. tháng…. năm… đến ngày… tháng… năm….). Ngày… tháng… năm…, tôi viết đơn xin nghỉ việc gửi cho công ty và cũng đã được công ty ra quyết định nghỉ việc. Tuy nhiên từ đó đến nay, tôi nghỉ việc đã được…… nhưng công ty vẫn chưa trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho tôi.

Căn cứ điểm….. khoản… Điều…. Hợp đồng lao động ký kết giữa… và… ngày… tháng… năm…

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Từ những căn cứ trên, pháp luật quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bên công ty…… có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi trong thời hạn 07 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Do vậy, công ty….. đã vi phạm quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 và vi phạm Hợp đồng giữa tôi và công ty.

Tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xem xét và yêu cầu công ty…….. chi nhánh…….. trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho tôi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi cũng như của công ty…..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                           Người làm đơn

– Hợp đồng lao động giữa… và….                                       (ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191