Menu Đóng

Mẫu Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Mẫu số 20: ĐƠN XIN PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010)

Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010

Tên tổ chức/cá nhân xin phép….

 

Địa chỉ:……………………..……….…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
 

……., ngày…. tháng…. năm….

 

ĐƠN XIN PHÉP

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông…….

 

 1. Tên tổ chức/cá nhân xin cấp phép:.……………………………………………..
 2. Địa chỉ:…………………………………. Số điện thoại:…………………………….
 3. Xin phép tổ chức Triển lãm, Hội chợ xuất bản phẩm:
 4. Mục đích:……………………………………………………………………………..
 5. Thời gian từ ngày………. tháng….. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…..
 6. Tại địa điểm:………………………………………………………….………………….
 7. Các đơn vị tham gia:…..……………………………………………………
 8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Kèm theo đơn này:

 • Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.

   

 • Danh sách các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (nếu có)

 

 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân

(Ký tên, đóng dấu nếu là  tổ chức)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191