Menu Đóng

Mẫu Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề

MẪU SỐ 3: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

MẪU SỐ 3: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
______________________________________________
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________
CERTIFICATE OF VOCATIONAL TRAINING
ACCREDITATION
_________________________
  GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
_________________________
MINISTER OF LABOUR – WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS   BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
RECOGNIZES   CÔNG NHẬN
……………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………
has met the required vocational training accreditation, according to Decision No. …………./QD-LDTBXH dated ………………..of the Minister of Labour – War Invalids and Social Affairs.   đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề, theo Quyết định số ………./QĐ-LĐTBXH ngày ……………… của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Date of issue: ………………………………………………………   Ngày cấp: ……………………………………………………………
Date of expiry: …………………………………………………….   Có giá trị đến: ………………………………………………………
  Ha Noi, ………………………………………………     Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..
  Minister of Labour – War Invalids and Social Affairs     BỘ TRƯỞNG
         
Registration No.: …………………..   Số đăng ký: …………………..

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191