Menu Đóng

Mẫu Giấy chứng nhận điểm thi sát hạch người có chứng chỉ KTV nước ngoài

Mẫu Giấy chứng nhận điểm thi sát hạch người có chứng chỉ KTV nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 03c: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI SÁT HẠCH NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 03c

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỘI ĐỒNG THI

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI SÁT HẠCH
NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
NĂM ………(*)

 

HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

CHỨNG NHẬN:

 

  1. Ông/Bà: ………………………………………………………………….
  2. Năm sinh: ………………………. ……………………………………..
  3. Quốc tịch:……………………………………………………………….
  4. Số báo danh: ……………………………………………………………
  5. Nơi làm việc: ……………………………………………………………..
  6. Điểm thi sát hạch………. Bằng chữ……………………………………

 

  TM. HỘI ĐỒNG THI
CHỦ TỊCH

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191