Menu Đóng

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Phụ lục số 1: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN

 

 

[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………….

               [02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………..

               [04] Mã số thuế:

 

[05] Số thuế TNDN của quý …..năm 2013 được gia hạn :…………………………………………………..

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………

[06] Thời gian được gia hạn: ……………………………………………………………………………………….

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………………….

Chứng chỉ hành nghề số:…………

    Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191