Menu Đóng

Mẫu Giấy phép thầu – nhà thầu là cá nhân

PHỤ LỤC SỐ 5: GIẤY PHÉP THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)

PHỤ LỤC SỐ 5

(Trang bìa)

SỞ XÂY DỰNG

GIẤY PHÉP THẦU

Số:………………./SXD-GPT

Ngày cấp:………………………………………..

UBND tỉnh (thành phố)…..

Sở Xây dựng…………..

Số: / /SXD-GPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…… tháng…..năm………

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Xét đơn và hồ sơ của ông (bà)……….. quốc tịch nước…….. về việc nhận thầu công việc tư vấn…………… thuộc Dự án…………. tại……………, và theo thông báo kết quả đấu thầu (hoặc được giao thầu) của chủ đầu tư là……….. tại văn bản………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông (bà)…………. quốc tịch nước……………………………

Có hộ chiếu số…………………… cấp ngày…………….. tại……………………………..

do cơ quan…………………………. nước………………….. cấp……………………………

được thực hiện công việc tư vấn………..thuộc Dự án………… tại………………….

Điều 2.

Ông (bà)…………. thực hiện nhiệm vụ thầu tư vấn theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, thực hiện nghĩa vụ có liên quan đến nhà thầu tư vấn được quy định tại Điều 7 của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” được ban hành theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị để thực hiện công việc tư vấn nêu tại Điều 1 và để liên hệ với các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng tại Việt Nam.

Điều 4.

Giấy phép này được lập thành 02 bản; một bản cấp cho ông (bà)….. một bản lưu tại Sở Xây dựng……………; đồng thời sao gửi cho Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thương mại, Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố (nơi có dự án).

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191