Menu Đóng

Mẫu Phiếu yêu cầu xác nhận Hợp đồng, văn bản

Mẫu số 62/PYC: Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

               Kính gửi:   Ban quản lý ………………………….

 

 

Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………….……………………………………………..

Số điện thoại: …………..…………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………….

Số Fax: ……………..…………………………………………………………………….

 

Yêu cầu xác nhận về: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.…………………………………………………….………………………..….……

2………………………………………………………………………………………………….……..

3.…………….…………………………………………….…………………..…….…

4…………………………………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………………………………..

8…………………………………………………………………………………………………………..

9…………………………………………………………………………………………………………..

10…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Thời gian nhận phiếu ……… giờ, ngày……./……./………                                                                

  NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                         NGƯỜI NỘP PHIẾU

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191