Menu Đóng

Mẫu Tờ trình của UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Tờ trình của UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Phụ lục 9: Mẫu Tờ trình của UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

UBND tỉnh (TP)…….
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:……..

…….., ngày…….tháng…….năm....

 

TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển khu nhà ở
(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)……….

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 • Căn cứ Tờ trình số….ngày…..tháng….năm …..về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)………..của (tên chủ đầu tư)……….tại (địa chỉ dự kiến lập dự án)………..(trừ trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư).
 • Căn cứ ý kiến góp ý của các Bộ liên quan:………….
 • Trên cơ sở xem xét Tờ trình số……ngày…… và kiểm tra hồ sơ năng lực của (tên chủ đầu tư)…………..,trừ trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.
 • Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng……và nhu cầu thực tế về nhà ở tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)………..xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án).……tại (địa chỉ dự kiến lập dự án)….…với các nội dung như sau:

 1. Tên dự án: Dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập.
 2. Chủ đầu tư (trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì không có mục này):
 3. Năng lực của chủ đầu tư:
 4. Mục tiêu đầu tư:
 5. Địa điểm xây dựng:
 6. Quy mô dự án:
 7. Diện tích SD đất:
 8. Quy mô dân số:
 9. Hệ số sử dụng đất:
 10. Mật độ xây dựng:
 11. Số lượng nhà ở của dự án:……căn, với tổng DT sàn xây dựng……m2, trong đó:
 • Nhà biệt thự:…..căn, với tổng DT sàn xây dựng:….m2
 • Nhà riêng lẻ:….căn, với tổng DT sàn xây dựng:…..m2
 • Căn hộ chung cư:……căn, với tổng DT sàn xây dựng:…….m
 1. Phương án tiêu thụ sản phẩm:
 • Số lượng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua:…….căn, với tổng diện tích sàn xây dựng……m2(nếu có)
 • Số lượng nhà ở thương mại để bán:….căn, với tổng diện tích sàn xây dựng……m2
 • Số lượng nhà ở thương mại để cho thuê:……căn, với tổng diện tích sàn xây dựng…..m2 (nếu có)
 • Số lượng nhà ở thương mại để cho thuê mua:……căn, với tổng diện tích sàn xây dựng…..m2 (nếu có).
 1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:
 2. Các công trình hạ tầng xã hội, bao gồm:

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng và thời gian phải hòan thành việc xây dựng các công trình:

 1. Khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân:
 2. Phương án quản lý sau đầu tư xây dựng:
 3. Tổng mức đầu tư của dự án:
 4. Thời gian thực hiện dự án (phân giai đoạn đầu tư):
 5. Phương thức giao đất:
 6. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:
 7. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:
 8. Những vấn đề khác có liên quan:

Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……..xin báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương, UBND tỉnh (thành phố)……(sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trong trương hợp phải đấu thầu)…..và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện dự án này theo đúng quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, TNMT;
– Tên chủ đầu tư (nếu có);
– Lưu..

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191