Menu Đóng

Thông báo chấm dứt hợp đồng

Thông báo chấm dứt hợp đồng là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân khác về việc chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt này có thể được quy định trong hợp đồng hoặc không được quy định trong hợp đồng. Hợp đồng có thể là hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự hay hợp đồng lao động…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

V/v Chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: …………………………………………

(Người lao động bị chấm dứt hợp đồng đơn phương hoặc chấm dứt theo thỏa thuận;…..)

Căn cứ vào hợp đồng lao động số…………/HĐLĐ được kí kết vào ngày…/…/… giữa Công ty……………. (người sử dụng lao động) và Ông/bà………………. (người lao động)

Công ty ………………. Xin thông báo hợp đồng lao động với Ông/bà sẽ hết hiệu lực từ ngày …/…/… .

Lý do: Hợp đồng số …../HĐLĐ là hợp đồng xác định thời hạn và thời hạn kết thúc là ngày…/…/… . Khi thời hạn hợp đồng kết thúc, công ty không có nhu cầu kí kết tiếp hợp đồng lao động mới với Ông/bà…………… .

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại tài sản, tài liệu, hồ sơ, công việc đã và đang làm cho người có nghĩa vụ tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện đầy đủ và chính xác theo hướng dẫn của cấp trên trực tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191