Menu Đóng

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản là văn bản được soạn thảo bởi cá nhân tổ chức gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cấp lãnh đạo giải quyết về việc thanh lý tài sản cho tổ chức/doanh nghiệp đó.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở vật chất sẽ dần hư hỏng, được thay thế, kho chứa của đơn vị không thể đảm bảo diện tích để lưu trữ toàn bộ. Mặt khác để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và tối đa nguồn vốn, tổ chức sẽ cần thanh lý, bán lại tài sản mà mình không còn có nhu cầu sử dụng để thu hồi nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực khác mà đơn vị theo đuổi.

Việc thanh lý tài sản không thể được tiến hành ngay lập tức, vì vậy cần có kế hoạch xin ý kiến, kế hoạch lên danh sách bàn giao, chào bán, mức giá chào bán và xử lý các sản phẩm còn tồn đọng sau đó,…

Mẫu Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN

Về việc đề nghị thanh lý tài sản tại ….

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ….

Kính gửi: -(Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

………………………..(Tên đơn vị đề xuất) đề nghị ……………………(Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) cho thanh lý một số tài sản( có danh sách tài sản dự định thanh lý kèm theo)

Lý do thanh lý: ……………

Nguồn gốc tài sản thanh lý:……………………………………

Giá tài sản thanh lý dự kiến:………………………………

Địa điểm tiến hành chào bán dự kiến:……………………………

Phòng ban phụ trách dự kiến:………………………………………

Kính trình ……………………(Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

-Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

STT Tên tài sản Số lượng Nơi sản xuất Năm sử dụng Giá trị Ghi chú
1            
2            
           

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191