Menu Đóng

Biên bản bàn giao sổ đỏ

Biên bản bàn giao sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) là văn bản do chủ thể có thẩm quyền bàn giao và chủ thể nhận bàn giao tiến hành xác nhận về quá trình, nội dung bàn giao sổ đỏ trên thực tế theo nhu cầu của một bên hoặc theo quy định của pháp luật nhằm làm căn cứ giải quyết phát sinh tranh chấp nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản bàn giao sổ đỏ cụ thể :

Mẫu Biên bản bàn giao sổ đỏ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CƠ QUAN
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO SỔ ĐỎ

( V/v bàn giao sổ đỏ tại địa chỉ …………..)

Căn cứ vào ……………………………………………….. …………………………………. ;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Chức vụ:…………………………………….

Cơ quan/Tổ chức:…………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………….

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số ……………….….. cho bên B

tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung bàn giao

1. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Ông/Bà:…………………………………………

Năm sinh:…………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

2.Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số sổ: ………………………….. Ngày cấp: ………………………… cơ quan cấp: ………………………………………………………………….

Chứng nhân quyền sử dụng thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất như sau:

Thửa đất:

a) Thửa đất số : …………………………………………………….

b) Địa chỉ: …………………………………………………………..

c) Diện tích: …………. m2 (bằng chữ: …………………. mét vuông)

d) Hình thức sử dụng: ………………………………………………..

đ) Mục đích sử dụng: …………………………………………………..

e) Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………….

g) Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………..

Nhà ở: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Bên B có quyền và nghĩa vụ đã nhận sổ đỏ do bên A bàn giao.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191