Menu Đóng

Biên bản giao nhà

Biên bản giao nhà, Biên bản giao nhà sau khi mua bán, Biên bản bàn giao nhà cho thuê, bàn giao mặt bằng.

Tổng quan về Biên bản giao nhà

Biên bản giao nhà là văn bản giữa người mua nhà và người bán nhà về việc giao nhà đúng như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà đã kí……….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giao nhà


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHUNG CƯ

Số: ………./BBBGTS

Căn cứ vào Hợp đồng bán nhà số ………………………………………..

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Bên giao (Bên bán): …..

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Bên nhận (Bên mua): …..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) nhà chung cư ………. với nội dung như dưới đây:

– Diện tích căn hộ:…………………………………………………………

– Tổng số phòng:…………………………………………………………………………………………….

– Khu phụ:……………………………………………………………………………………………………..

– Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng tại khu nhà)….

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

(Ghi chú: Sau khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến ở vẫn phải nộp đầy đủ tiền dịch vụ chung hàng tháng theo đúng quy định).

BÊN GIAO                                                                                        BÊN NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191