Menu Đóng

Biên bản họp thỏa thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Biên bản họp thỏa thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN …………………

 


 

Số: …/201…/TT-……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———– 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014

 

BIÊN BẢN HỌP THỎA THUẬN

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…;  tại Hà Nội, Chúng tôi gồm có :

Hội đồng thành viên Công ty gồm:

1.Giám đốc cũ:

Bà ……………………………..

2.Giám đốc mới:

Bà ……………………………..

3.Thành viên công ty:

Bà ……………………………..

 

1.BÀ ……………………………………………………  (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Chức danh: Giám đốc

Sinh năm: …../……/………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: …../……/………

Cấp tại: ………………………

Nguyên quán: ………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

2.BÀ ……………………………………………………  (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Sinh năm: …../……/………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: …../……/………

Cấp tại: ………………………

Nguyên quán: ………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

III. NỘI DUNG THỎA THUẬN

1.Bằng Biên bản thỏa thuận này, Bên A đồng ý chuyển giao quyền đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn ……………………. sang cho Bên B.

2.Những thông tin về tình trạng pháp lý cũng như thực tế của công ty mà Bên A bàn giao cho Bên B bao gồm:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

III. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1.Bên A cam kết:

– Những thông tin về nhân thân, về công ty trách nhiệm hữu hạn ……….. và các thông tin khác đã ghi trong Thỏa thuận này là hoàn toàn đầy đủ và đúng sự thật;

– Việc giao kết Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc và trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn;

– Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ghi nhận trong Thỏa thuận này.

2.Bên B cam kết:

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

– Đã đọc kỹ và hiểu rõ những thông tin được Bên A cung cấp

– Việc giao kết Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc và trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn;

– Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ghi nhận trong Thỏa thuận này.

3.Cam kết chung:

– Các tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn ………….. không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp khác;
– Công ty trách nhiệm hữu hạn ……….. không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Nếu bên nào vi phạm Thỏa thuận này dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại hoặc phát sinh trách nhiệm pháp lý thì bên có lỗi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho bên bị thiệt hại.
IV. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

– Hai bên có nghĩa vụ bảo đảm quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn ………….. nói trên không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp bị người thứ ba tranh chấp thì hai bên sẽ cùng phối hợp để bảo vệ quyền và lợi ích của nhau.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi người đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn …………… theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật. Bên A có nghĩa vụ phối hợp để giúp Bên B hoàn thành các thủ tục này.

– Bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn ………… từ khi thành lập (tức từ ngày 11 tháng 10 năm 2010) trong khuôn khổ những thông tin mà Bên A cung cấp.

 

V. KÝ KẾT VÀ HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

– Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc chuyển quyền đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn ………. nhằm trốn tránh các nghĩa vụ về pháp lý và về tài sản.

– Thỏa thuận này có hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết.

– Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Thỏa thuận này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các nội dung của Thỏa thuận và cam kết thực hiện.

– Biên bản thỏa thuận này có giá trị bắt buộc đối với các bên, các bên cam đoan không đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này với bất kỳ lý do gì.
– Nếu có tranh chấp sẽ ưu tiên phương pháp hoà giải, thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Thoả thuận gồm 08 trang 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, bên làm chứng mỗi người giữ 01 bản.

Tp. Hà Nội, ngày… tháng … năm ……..

                    BÊN A                                                                    BÊN B

            (Ký và ghi rõ họ, tên)                                             (Ký và ghi rõ họ, tên)

……………………                                              ……………………

 

XÁC NHẬN CỦA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………………………………………….

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………….. xác nhận nội dung mà các bên thỏa thuận trong Biên bản Thỏa thuận này đã thông qua sự nhất trí của tất cả các thành viên trong Công ty.

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CHỦ TỊCH HĐQT

 

………….

THÀNH VIÊN CÔNG TY

 

 

   

……….

 

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014
Tại: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:
1. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do CA………………. cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do CA………………. cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
Cả hai được Bà ………………………………………… (bên A) và

Ông ……………………………………….. (bên B) mời làm chứng việc hai bên ký kết Thỏa thuận này.

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN :

1.BÀ ……………………………………………………  (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Chức danh: Giám đốc

Sinh năm: …../……/………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: …../……/………

Cấp tại: ………………………

Nguyên quán: ………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

2.BÀ ……………………………………………………  (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Sinh năm: …../……/………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: …../……/………

Cấp tại: ………………………

Nguyên quán: ………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

– Hai bên đã thoả thuận hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

– Tại thời điểm ký kết Thoả thuận xác nhận các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật.

– Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của Bên A và Bên B rồi đánh máy, in thành văn bản.

– Trước khi Bên A và Bên B ký kết Thoả thuận này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và hoàn toàn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận.

– Bên A và Bên B ký vào Thoả thuận này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản Thoả thuận này là của Bên A và Bên B

Thoả thuận gồm 08 trang 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, bên làm chứng mỗi người giữ 01 bản.

Người làm chứng  1

 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

……………………

Người làm chứng  2

 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

……………………

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191