Menu Đóng

Công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án

Công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án


 CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN ………..

 

Số: ……. /201…/CV-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………., ngày ….  tháng …. năm 201…

 

CÔNG VĂN XÁC NHẬN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

 

Trong thời gian vừa qua công ty của chúng tôi đã gửi văn bản tới Công ty Cổ phần ……….. công văn số …/201…/CV-….. xin rút phần vốn góp thực hiện dự án …………………………… , sự việc trên vẫn đang trong quá trình giải quyết, để tránh những phức tạp không cần thiết, nay Công ty Cổ phần tập đoàn …………… lập văn bản này để xác nhận rõ vấn đề sau:

– Xác nhận CÔNG TY CỔ PHẦN ………….. sẽ làm việc trực tiếp và duy nhất chỉ với CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ………………….. đại diện là ông …………….. về yêu cầu rút phần vốn góp thực hiện dự án trên, thông qua số tài khoản của Công ty Cổ phần tập đoàn …………… là: ……………………………… thuộc Ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ngãi, không làm việc thông qua bất kỳ một cá nhân hay tổ chức trung gian nào khác.

Đề nghị quý công ty xem xét giải quyết dứt điểm cụ thể vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT, NV;

– …

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC


 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191