Menu Đóng

Biên bản tiêu hủy tài liệu

Biên bản hủy tài liệu được cá nhân, tổ chức sử dụng khi cần ghi nhận lại sự việc tiêu hủy tài liệu, hồ sơ tại một thời điểm nhất định nhằm bàn giao cho cơ quan thứ ba hoặc chủ thể có thẩm quyền quản lý. Việc tiêu hủy tài liệu được thực hiện hướng tới mục đích bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty, bí mật khách hàng và các thông tin khác không được phép phát tán rộng rãi.

Biên bản tiêu hủy tài liệu – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

BIÊN BẢN TIÊU HỦY TÀI LIỆU

Hôm nay, vào hồi … h… ngày … tháng …năm…., tại …………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản: …………………………………………………Sinh năm: …………………..

CMND số: …………………………………..Nơi cấp: ……………………Ngày cấp: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Người thực hiện tiêu hủy: …………………………………………..Sinh năm: ………………….

CMND số: ………………………………….Nơi cấp: …………………….Ngày cấp: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Người làm chứng: ………………………………………………Sinh năm: ………………………

CMND số: …………………………………..Nơi cấp: ……………………Ngày cấp: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Nội dung tiêu hủy tài liệu cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi … h … cùng ngày.

Biên bản này được chứng kiến và xác nhận bởi tất cả những người tham gia.

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191