Menu Đóng

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

Cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty mẹ là văn bản do Công ty mẹ xác lập nhằm cam kết nội dung hỗ trợ tài chính đối với các Công ty con để thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết hỗ trợ tài chính cụ thể:

1. Hướng dẫn lập văn bản Cam kết hỗ trợ tài chính

Văn bản này là một dạng công văn được gửi từ công ty mẹ tới công ty con hay công ty trực thuộc quản lý của họ, nhằm tạo niềm tin cho đơn vị trực thuộc khi tiến hành kinh doanh hoặc bắt đầu xây dựng một dự án mới.

Cam kết hỗ trợ tài chính không cần thiết phải có văn bản gửi kèm, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, phía công ty xác lập văn bản có thể đính kèm các căn cứ điểm tựa cho sức mạnh kinh tế của mình, ví dụ như sao kê ngân hàng, xác nhận ký quỹ, xác nhận thu nhấp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,…

2. Mẫu Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ – Tư vấn 1900.0191


CÔNG TY MẸ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng….năm…….

 

CAM KẾT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ

Căn cứ Quyết định số:…/….-………………;

Căn cứ nội dung cuộc Họp đồng quản trị ngày../…/…..  về việc hỗ trợ tài chính của Công ty….  đối với các công ty con.

Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty………………;

Tên công ty:…………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………

Trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Hotline:…………………………………….. Email:……………………………

Hôm nay ngày …/…/….Công ty….xác lập cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty con là Công ty:………..Mã số doanh nghiệp:…………Trụ sở tại:……………

Với số tiền hỗ trợ là :………VNĐ( Số tiền bằng chữ:……..…) để thực hiện dự án ………………

……………………………

CÔNG TY MẸ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191