Menu Đóng

Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế

Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng sau khi hết thời hạn hợp đồng đã ghi nhận ban đầu.

1. Hướng dẫn làm Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế

Khi Hợp đồng kinh tế đã gần tới thời điểm hết thời hạn theo thỏa thuận, nếu các bên vẫn còn nhu cầu hợp tác, việc gia hạn là điều cần làm để đảm bảo các hoạt động tiếp theo sau này vẫn hợp pháp và vẫn nằm trong phạm vi những thỏa thuận khác đã thống nhất trong Hợp đồng, tránh việc phải ký lại một hợp đồng khác tương tự.

Công văn được gửi tới bên còn lại trong Hợp đồng. Cách xác lập tương đối đơn giản, được xây dựng dựa trên những căn cứ về Hợp đồng ban đầu như số, ngày ký, các căn cứ hiệu quả đạt được, căn cứ mong muốn và đề ra thời hạn cụ thể đề nghị gia hạn thực hiện Hợp đồng. Các bên cần lưu ý, sau khi thống nhất việc gia hạn, các bên hoàn toàn có thể lựa chọn việc ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn hoặc xác nhận chấp nhận công văn gia hạn và tiếp tục thực hiện hợp đồng trong thực tế, pháp luật không có quy định giới hạn số lần ký phụ lục, vì vậy các bên nên lựa chọn phương thức này, sẽ giúp các thỏa thuận đều có căn cứ văn bản, dễ dàng điều chỉnh cho những mâu thuẫn nếu có sau này.

2. Mẫu Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế – Tư vấn 1900.0191


CÔNG TY …

Số …/…

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HĐKT

Kính gửi: Công ty …………………..

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Công ty … xin thông báo Hợp đồng kinh tế giữa hai bên sẽ hết hiệu lực từ ngày …/…/…

Lý do: Hợp đồng số …/HĐKT là hợp đồng có thời hạn và kết thúc vào ngày …/…/… Do nhu cầu hoạt động của Công ty …, sau khi hết thời hạn của HĐKT số ký ngày … tháng … năm …, chúng tôi có nhu cầu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty; cụ thể như sau:

  1. ….
  2. ….
  3. ….

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ….

Nay chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty … đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp đồng số … sau khi hết hạn hợp đồng kể từ ngày …/…/…

…, ngày … tháng … năm …

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191