Menu Đóng

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Công ty Luật LVN cung cấp: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu CMND01 ban hành kèm theo

 Thông tư  số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014

 

 

Ảnh chân dung

3cm x 4cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi:………………………………

 

Họ và tên khai sinh(1):………………………………………..……………………

Họ và tên gọi khác (nếu có)(1):………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……..………./…….…………./………………….; Giới tính (Nam/nữ):………..

Số CMND đã được cấp(2):

Cấp ngày: …………….…./…….……………./……….……………Nơi cấp: ………………………

Dân tộc:…………Tôn giáo:…………

Nơi đăng ký khai sinh:…………………………………

Quê quán: ……………………………

Nơi thường trú:……………………

Nghề nghiệp:……………………Trình độ học vấn:…………………

Họ và tên cha(1):……………………………………

Họ và tên mẹ(1):.…………………………………………

Họ và tên vợ (chồng)(1):……………………

Hồ sơ hộ khẩu số:………. Sổ đăng ký thường trú số:………….;Tờ số:……………Số điện thoại:…………

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do(3): …………………………

Tôi (có/không )…………………đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp(4).

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…… , ngày …..…tháng…..…năm………

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn (5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………, ngày …..….tháng…………năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

.

Ghi chú: – (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

               – (2): Ghi  số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

               –(3): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhân dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).

              – (4):  Ghi “có” hoặc “không” yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.

(5): Trưởng Công an xã, phường, thị trấn xác nhận đối với trường hợp cấp lại CMND. Xác nhận có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận.

– CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân./.


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191