Menu Đóng

Đơn xin dự thầu căng tin

Đơn xin dự thầu căng tin là yêu cầu được đưa ra của đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống mong muốn được tham gia vào dự thầu vị trí đặt gian hàng trong khu vực căng tin của cơ quan, trường học.

Mẫu Đơn xin dự thầu căng tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN DỰ THẦU CĂNG TIN

Kính gửi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Căn cứ Thông báo số:…../TB – ĐHLHN Về việc tổ chức đấu thầu căng tin năm 2019;

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày …/…/… tôi có nhận được thông báo của trường Đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức đấu thầu căng tin năm 2019 tại địa điểm:……. Thời gian:…………………………

Qua quá trình tìm hiểu và tham khảo, tôi thấy địa điểm này rất phù hợp và thuận tiện cho quá trình kinh doanh của tôi.

Dựa vào thông báo trên,  Tôi kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được tham dự thầu căng tin đợt này.

Tôi xin gửi kèm theo đơn là các giấy tờ liên quan sau:

  • Chứng minh nhân dân,
  • ……….

Nếu được, tôi xin cam kết chấp hành nội quy, quy chế của buổi dự thầu.

Kính mong nhà trường xét duyệt, tạo điều kiện cho tôi được tham dự thầu như đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                        

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191