Menu Đóng

Giấy ủy quyền nhận hộ tiền

Giấy ủy quyền nhận hộ tiền


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………………

 

 

Số: …../UQ-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 – Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):           

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG …………………………..

– Mã số thuế : …………..

– Đại diện : Ông …………

– Chức vụ :  ………….

– Địa chỉ : …………..

Bên được ủy quyền (Bên B):

– Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………

Chức vụ                  : …………………………………

– Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………

Chức vụ                  : …………………………………

– Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………

Chức vụ                  : …………………………………

 

Các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

  1. Mục đích ủy quyền: Nhận lại số tiền từ ông …………………………………………
  2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền …………………………………………….. thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
  3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định.
  4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định, Bên B phải lập thành văn bản xác nhận.

Điều 2:Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 3:Hiệu lực ủy quyền

  1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
  2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.

 

BÊN ỦY QUYỀN

 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191