Menu Đóng

Hợp đồng thuê đất cá nhân

Hợp đồng thuê đất cá nhân được sử dụng trong các trường hợp thuê đất của cá nhân, hộ gia đình, với đặc thù về chủ sở hữu đơn giản, phần ghi của Hợp đồng cũng không quá phức tạp, các bên chỉ cần lưu ý để hợp đồng hợp pháp cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền hoặc Cơ quan công chứng theo quy định.

1. Hướng dẫn xác lập Hợp đồng thuê đất cá nhân

 • Thông tin các bên: ghi cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, trung thực;
 • Thông tin thửa đất, mảnh đất là đối tượng của hợp đồng được ghi theo Giấy tờ Hợp pháp chứng minh quyền sở hữu có hiệu lực tại thời điểm hiện tại;
 • Tài sản gắn liền với đất: bao gồm tài sản là cây cối, nhà cửa, nông sản có trên đất;
 • Các thỏa thuận: lưu ý phải có các thỏa thuận về thuế, phí, lệ phí trong quá trình thuê đất, các thỏa thuận về giải quyết tranh chấp, chấm dứt, nghĩa vụ thông báo, trường hợp bất khả kháng, khách quan và các nội dung có liên quan khác

2. Mẫu Hợp đồng thuê đất cá nhân – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ : …….. CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Số:……/HĐTĐ

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

Bên cho thuê đất :
  • Ông (Bà):. …………………………………………………………sinh năm:…………………….
  • Chứng minh nhân dân số:…………………………. do:…………………………………….
  • cấp ngày:……………….tháng ……………………năm…………………………………………
  • Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………..
  • Địa chỉ thư­ờng trú:……………………………………………………………………………………….
  • …………………………………………………………………………………….
Bên thuê đất :
 • Ông (bà): ………………………………………………………………………………… sinh năm:………..
 • Chứng minh nhân dân số:……………………………do:………………………………..
 • cấp ngày:……………….tháng…………………năm………………………………………………..
 • Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ thư­ờng trú:………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………
 • Hoặc Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………
 • Đại diện cho (đối với tổ chức):……………………………………………………………………….
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………
 • Số điện thoại…………………………………………. ……………………………………(nếu có)

 

Thửa đất cho thuê
 • Diện tích đất cho thuê:………………………………………………………………………………. m2
 • Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….

– Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….

– Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..

cấp ngày…………… tháng …………… năm………………

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

– Thời hạn cho thuê là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . .  năm . . . . đến ngày . . . . tháng  . . .  năm………..

– Số tiền thuê đất là (bằng số)……………………………… đ/m2 (ha)/năm (tháng).

(bằng chữ)  …………………………………………………………………………………

– Thời điểm  thanh toán …………………………………………………………………………….

– Ph­ơng thức thanh toán: ……………………………………………………………………

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và ph­ương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi th­ờng những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác……………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………

–  Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày … tháng … năm … thành …. bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân ………………… d­ới đây xác nhận./.

Bên cho thuê đất

 

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên thuê đất

 

(Ghi rõ họ tên và ký) 

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn nơi có đất cho thuê:- Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:……………………………………………………………………………..

Chủ sử dụng đất:…………………………………………………………………………………………

Loại đất:……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích:……………………………………………………………………………………………………

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:…………………………………………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………

……………………………………………………………………………….

– Về điều kiện cho thuê: Thuộc tr­ường hợp đ­ợc cho thuê theo quy định tại Khoản ……… Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

                                                              Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 ca y ban nhân dân thành ph.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191