Menu Đóng

Mẫu Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản

Mẫu Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản
Phụ lục số 05: BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ báo cáo: ……..

I. Thông tin chung:

[01]. Tên người nộp thuế:  ………………….………………….…………………

 

                [02] Mã số thuế:                            

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

 

III. Tiến độ nộp tiền SDĐ:

 

[6] Số căn đã bán, đã cho thuê

[7] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[8] Số tiền SDĐ phải nộp tương ứng

(nghìn đồng)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

………

………

……….

–    [9] Số tiền SDĐ phải nộp tính đến kỳ báo cáo:

–          [10] Số tiền SDĐ nộp kỳ này:

–          [11] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

–          [12] Thời gian nộp:

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

                                                                                  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

(Lưu ý: Bản kê tiến độ nộp tiền của Dự án BĐS được nộp cho Cơ quan thuế vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong vòng 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo thông báo của cơ quan thuế).

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191