Menu Đóng

Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện, quá trình kiểm tra đường dây, đồng hồ, hạ tầng kỹ thuật điện.

Khái quát Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

Biên bản kiểm tra hệ thống điện là văn bản ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, thanh tra, rà soát phạm vi điện lưới có vấn đề do đề nghị của dân hoặc chỉ đạo của cơ quan chức năng. Sau khi rà soát, cơ sở sẽ được bàn giao cho các hộ sử dụng hoặc khóa bảo vệ.

Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại………………….chúng tôi gồm:

Người bàn giao:…………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Người nhận bàn giao:………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

NỘI DUNG BÀN GIAO (Biên bản kiểm tra tủ điện hệ thống điện)

Thông số Giá trị Kết quả kiểm tra Ghi chú Người kiểm tra
         
         
         

Hai bên cùng thống nhất ký vào biên bản, biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191