Menu Đóng

Mẫu Danh sách xã viên hợp tác xã

Mẫu HTXDS: SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã)

Mẫu HTXDS

TÊN HỢP TÁC XÃ

——

Số:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

  1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:
  Số lượng thành viên đối với LHHTX
Số lượng xã viên
Tổng số xã viên Cá nhân Đại diện hộ gia đình Đại diện pháp nhân
Tổng số Công dân Cán bộ, công chức đương nhiệm
1 = 2+5+6 2=3+4 3 4 5 6
– Hợp tác xã *              
– Liên hiệp hợp tác xã              
1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất              
2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

             
  • Hợp tác xã…………… là thành viên của liên hiệp hợp tác xã…………………………………………
  1. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danh
Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

 

     
Ban kiểm soát

 

     
  …, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191