Menu Đóng

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-15: THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-15

TÊN HỘ KINH DOANH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Do: …………………………………………… cấp ngày: ……../………../…………………………………..

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ……………………………………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………………………………..

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………………………………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ……………………………………….

Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191