Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế

Mẫu MĐ-4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

         ……, ngày…. tháng…. năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ 

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[1]

 

 1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

 1. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………. …………………….

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………Cấp ngày:……./………./…………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………… …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………. …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Điện thoại:………………………………………..Fax: ………………………………………………… …………………….

Email (nếu có):……………………………………Website (nếu có):…………………………….. …………………….

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):…………………………………………………………….. …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:…………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………Cấp ngày:………/………/……………………………..

 

 1. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………Cấp ngày:………/………/……………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………… …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………. …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Điện thoại:…………………………………….Fax: ……………………………………………………. …………………….

Email (nếu có):……………………………………Website (nếu có):…………………………….. …………………….

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):…………………………………………………………….. …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):………………………………………………. …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………….

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:…………………………………………………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………Cấp ngày:………./………../………[2]

 

 1. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………

 1. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………

 

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[3] xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

 

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

(Ký tên và đóng dấu)

 

Nơi nhận:

 • Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

   

 • ……….

 

Kèm theo đơn:

 • …………….

   

 • …………….

[1] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

[2] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

[3] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191