Menu Đóng

Mẫu Đơn xin giao đất – Tổ chức

Mẫu số 03/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT
(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

 Mẫu số 03/ĐĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 
     
 
         
   

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,

 người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

 
     

              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)…..

                               …………………………………………………………………………………………..

     
1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………..Điện thoại:…………………

4. Địa điểm khu đất xin giao:……………………………………………………………………………..

5. Diện tích xin giao (m2):…………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích:………………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng (năm):………………………………………………….…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…,  ngày  …   tháng   …   năm  …

Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

  • Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191