Menu Đóng

Mẫu Giấy phép xây dựng tạm

Mẫu 2: Giấy phép xây dựng tạm (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
(PHỤ LỤC VI Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

Mẫu 2

(Trang 1)

(Màu hồng – khổ A4)

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Số:               /GPXDT

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

 1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………….

 • Số nhà:  ……………………………………………………………….. Đường . . . . . . . . . .

 • Phường (xã): ………………………………………………………………………………………………

 • Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………..

 1. Được phép xây dựng tạm công trình theo những nội dung sau:
 • Tên công trình: …………………………………………………………………………………………..

 • Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………………..

 • Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………………..

 • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:  ………………………………………………….

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị thì thêm các nội dung sau:

 • Diện tích xây dựng (tầng một): ………………………………………………………….m2

 • Chiều cao công trình ………………………………m; số tầng ………………………………

 1. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.
 2. Công trình được tồn tại tới thời hạn: ………………………………

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
 2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
 3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).
 4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.
 5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
 6. Phải tự dỡ bỏ công trình khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch.

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:
 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191