Menu Đóng

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

Mẫu 2: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (PHỤ LỤC IV Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ………………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………
 • Người đại diện: ……………………………………..Chức vụ: …………………………………..

 • Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

 • Số nhà:  ……………………………………………………………… Đường ……………………….

 • Phường (xã): ………………………………………………………………………………………………

 • Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

 • Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

 1. Địa điểm xây dựng:
 • Lô đất số: …………………………………. Diện tích ………………………m2 ………………

 • Tại: …………………………………………………đường  …………………………………………..

 • Phường (xã) ………………………………….  Quận (huyện) ………………………………….

 • Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………….

 • Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung xin phép xây dựng tạm:
 • Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: …………………………….

 • Diện tích xây dựng tầng 1: ………….m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.

 • Chiều cao công trình: ……………………….m; số tầng: ……………………….

 1. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

 1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ……………………………..
 • Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: ……………………………..

 • Giấy phép hành nghề (nếu có): …………….Cấp ngày: …………………………………

 1. Phương án phá dỡ (nếu có): …………………………………………………………………….
 2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………..tháng.
 3. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

………, ngày……… tháng………năm………
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191