Menu Đóng

Mẫu Phụ lục miễn giảm thuế giá trị gia tăng

Mẫu Phụ lục miễn giảm thuế giá trị gia tăng

Mẫu số 02/MT-GTGT: PHỤ LỤC MIỄN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

 

Mẫu số: 02/MT-GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

PHỤ LỤC

MIỄN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm……….

[02] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân phát sinh trong kỳ:

………………………………………………………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………..

[07] Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn: ………………………………………………………………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ:
Họ và tên: ………………………

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày…..tháng….. năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191