Menu Đóng

Quyết định thay đổi chỉ huy trưởng công trình

Quyết định thay đổi chỉ huy trưởng công trình, Công văn, văn bản về việc thay đổi người trực tiếp chỉ huy công trình xây dựng hiện tại.

Trong hoạt động xây dựng, có rất nhiều lý do dẫn tới việc phải điều chuyển thay đổi các vị trí như chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật, tổ giám sát thi công. Các mẫu quyết định thay đổi chỉ huy trưởng công trình, công văn đề nghị thay đổi chỉ huy trưởng,… sau đây được sử dụng trong các trường hợp đó.

1. Quyết định thay đổi chỉ huy trưởng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC
Số: …………..    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi chỉ huy trưởng công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải …

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ABC

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
 • Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/16/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ vào Điều lệ và hoạt động tổ chức của Công ty Cổ phần xây dựng ABC;
 • Căn cứ quy chế giao nhiệm vụ …. của Công ty Cổ phần xây dựng ABC;
 • Căn cứ vào Quyết định số …. của …..;

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải … là một dự án lớn của công ty, vì vậy để đảm bảo chất lượng công trình công ty quyết định thay đổi vị trí chỉ huy trưởng từ ông … sang ông Nguyễn Văn A

– Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

– Sinh ngày … tháng … năm …

– Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND/CCCD: …              Ngày cấp: …/…/…               Nơi cấp: ………..

– Địa chỉ thường trú: …

            Điều 2. Ông NGUYỄN VĂN A có trách nhiệm phụ trách chính công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm nhiệm công việc bao gồm:

          – Giám sát dự án, đảm bảo rằng các yêu cầu và thông số kỹ thuật của nhà thầu được đáp ứng, xem xét tiến độ và liên lạc với các nhà khảo sát, theo dõi chi phí;

            – Điều phối và giám sát công nhân xây dựng;

            – Lựa chọn công cụ và vật liệu;

            – Kiểm tra an toàn và đảm bảo an toàn xây dựng tại công trường;

          – Thường xuyên báo cáo về tiến độ công trình lên Tổng Giám đốc Công ty;

            – Tìm cách ngăn chặn vấn đề và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thi công;

            – Đánh giá và giảm thiểu rủi ro khi có sự kiện bất kháng diễn ra.

          Điều 3. Ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thi công công trình xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải …”, đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn trong xây dựng.

          Điều 4. Bộ phận phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Nhân sự, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … ./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu: VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
( Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

2. Công văn đề nghị thay đổi chỉ huy trưởng công trình

CÔNG TY XYZ
PHÒNG KỸ THUẬT  
Số: …/CV
V/v đề nghị thay đổi chỉ huy trưởng
công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
Hà Nội, ngày … tháng … năm …

            Kính gửi: – Công ty Cổ phần Xây dựng ABC;

                            – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng ABC;

Tên Công ty: Công ty XYZ;

Địa chỉ: ……………..

Người đại diện: …………………. Chức vụ: ……………

Phòng ban đại diện: Phòng Kỹ thuật.

Vào ngày … tháng … năm …, Công ty XYZ (chủ đầu tư) đã cử Giám sát viên đi kiểm tra công trình xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải …”. Sau quá trình kiểm tra và xem xét tiến độ công trình, chúng tôi nhận thấy các yêu cầu và thông số kỹ thuật đã được quy định trong “Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình …” mà hai bên đã ký kết vẫn chưa được đáp ứng. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng đang chậm hơn so với dự kiến, điều này sẽ làm tăng chi phí xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, sự phối hợp giữa chỉ huy trưởng và công nhân xây dựng chưa chặt chẽ, chưa có sự điều phối, phân công công việc rõ ràng. Để dẫn tới tình trạng này sẽ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, nhưng chúng tôi nhận thấy chỉ huy trưởng công trình hiện tại chưa đáp ứng được trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm để chỉ huy một dự án lớn.

Vì vậy, Công ty XYZ đề nghị quý công ty thay đổi vị trí chỉ huy trưởng cho công trình xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải …”, để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng những yêu cầu và thông số kỹ thuật mà chúng tôi đã đưa ra. Người chỉ huy trưởng mới phải đảm bảo được trình độ chuyên môn, có đủ kinh nghiệm để chỉ huy công trình, giám sát dự án, theo dõi chi phí xây dựng công trình thật chính xác, cẩn thận.

Thời hạn trả lời công văn: 02 ngày, kể từ khi Công ty Cổ phần Xây dựng ABC nhận được công văn này.

Địa chỉ nhận công văn: Phòng Kỹ thuật – Công ty XYZ.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP.
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

3. Quyết định bổ nhiệm cán bộ kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC  
Số: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Cán bộ kỹ thuật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 • Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
 • Căn cứ Nội quy lao động Công ty Cổ phần ABC;
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ABC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/…;
 • Căn cứ vào Quyết định số …. của …..;

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn A

CMND số: ………………; cấp ngày …/…/…; nơi cấp: ……..

Địa chỉ thường trú: ………..

Giữ chức vụ Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần ABC.

Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày … tháng … năm…

            Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của ông Nguyễn Văn A được quy định cụ thể tại … và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty;

            Ông Nguyễn Văn A được hưởng lương chức vụ Cán bộ kỹ thuật hạng …, bậc … với hệ số là …

          Điều 3. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn, Bộ phận phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Nhân sự, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … ./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu: VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

4. Quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC
Số: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập tổ tư vấn giám sát gói thầu thi công khu chung cư cao cấp …

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
 • Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/16/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ vào Điều lệ và hoạt động tổ chức của Công ty Cổ phần xây dựng ABC;
 • Căn cứ vào Quyết định số …. của …..;
 • Căn cứ quy chế giao nhiệm vụ …. Của Công ty Cổ phần xây dựng ABC;

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công ty quyết định thành lập Tổ tư vấn giám sát thi công cho công trình xây dựng khu chung cư cao cấp …:

1. Chủ nhiệm dự án (đội trưởng tư vấn): Ông Nguyễn Văn A

– Chức vụ: …;

– CMND số: ………………; cấp ngày …/…/…; nơi cấp: ……..

– Địa chỉ thường trú: ……….;

2. Kỹ sư dự án:

– Ông Nguyễn Văn B – Chức vụ: ….

– Ông Nguyễn Văn C – Chức vụ: ….

3. Bộ phận Kinh tế – Hợp đồng, gồm 4 thành viên:

– Ông …. – Chức vụ: …….

– Bà … – Chức vụ: ……..

– Ông …. – Chức vụ: …….

– Bà … – Chức vụ: ……..

4. Bộ phận Kế hoạch, gồm 2 thành viên:

– Ông …. – Chức vụ: …….

– Bà … – Chức vụ: ……..

5. Bộ phận kỹ thuật, gồm 2 thành viên:

– Ông …. – Chức vụ: …….

– Ông … – Chức vụ: ……..

          Điều 2. Tổ tư vấn giám sát thi công có quyền hạn và trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu hợp đồng và lập kế hoạch thực hiện:

Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai công việc bao gồm các việc phải thực hiện từ khâu chuẩn bị kế hoạch thực hiện, thiết kế, mua sắm trang thiết bị, thi công lắp đặt, cho đến khâu nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng.

2. Lập tổng tiến độ thực hiện dự án

Chủ nhiệm dự án và các kỹ sư dự án có trách nhiệm lập “Tổng tiến độ chi tiết thực hiện dự án” cho phù hợp và chặt chẽ.

3. Trong quá trình kiểm tra, thiết kế, dự toán thì chủ nhiệm dự án và các kỹ sư dự án làm việc thật chính xác và rõ ràng.

4. Khi đã tiến hành khởi công xây dựng công trình, chủ nhiệm dự án của Công ty Cổ phần xây dựng ABC có nhiệm vụ:

– Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng nhân viên giám sát quá trình thi công của công trình;

– Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa công nhân xây dựng và giám sát viên để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình làm việc;

5. Việc tổng hợp các số liệu thực hiện báo cáo giao cho Bộ phận Kinh tế – Hợp đồng thực hiện, có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, theo dõi, tổng hợp số liệu và lưu trữ các tài liệu liên quan đến công tác giám sát chất lượng, tiến độ, tài chính… và làm báo cáo chi tiết gửi lên Tổng giám đốc công ty.

6. Việc nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, giao cho các kỹ sư dự án, Bộ phận Kế hoạch và Bộ phận Kỹ thuật với nội dung thực hiện:

– Thu thập, kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý và các điều kiện để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành.

– Cùng chủ đầu tư chủ trì nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

– Tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình bắt đầu thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án cho chủ đầu tư .

          Điều 3. Tổ tư vấn giám sát thi công khu chung cư cao cấp … chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty về việc tư vấn giám sát thi công công trình, đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn trong xây dựng.

          Điều 4. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn, Bộ phận phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Nhân sự, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan và Tổ tư vấn giám sát thi công dự án khu chung cư cao cấp … chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … ./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu: VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
( Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191