Menu Đóng

Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY CP

 

ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc trong thời gian Chủ Tịch Hội đồng quản trị không có mặt tại công ty)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của công ty;

Căn cứ Quy chế làm việc của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Ủy quyền cho ông………………. – Giám đốc công ty ……………….chịu trách nhiệm và thực hiện mọi công việc trong quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác hoặc không có mặt tại công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông………………………….. và các bộ phận liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Điều 3;

 

– Lưu: Văn thư nội bộ, VP,…

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191