Menu Đóng

Thông báo chậm lương

Thông báo chậm lương cán bộ, viên chức, người lao động trong một đơn vị, tổ chức đối với lương tháng theo ký kết trước đó.

Tổng quan Thông báo chậm lương

Thông báo chậm lương là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành để thông báo về việc trả chậm lương cho cá nhân làm việc tại cơ quan/ tổ chức, trong nội dung của thông báo cần nêu rõ lý do chậm lương, dưới đây là một biểu mẫu văn bản thông báo chậm lương:

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo chậm lương

TÊN CÔNG TY……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB -…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CHẬM LƯƠNG

Về việc chậm lương tháng…./năm…. 

Kính gửi: – Toàn thể cán bộ, nhân viên trong nội bộ Công ty

Nêu lý do chậm lương: ……………………………………………………………………………

Thời gian trả lương sẽ là vào ngày…/…/…..

Công ty trân trọng thông báo để toàn bộ nhân viên được biết./.

Nơi nhận:- Phòng Tài chính- Kế toán(để biết và t/h);

– Phòng Hành chính nhân sự(để biết);

– Cổng TTĐT Công ty(để đưa tin);

– Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191