Menu Đóng

Tờ trình tổ chức 20/10

Tờ trình xin kinh phí hoặc xin sắp xếp lịch trình tổ chức 20/10 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp kỷ niệm…… năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/…., văn bản này được trình lên cơ quan cấp trên- bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

1. Hướng dẫn làm Tờ trình tổ chức 20/10

Tờ trình được gửi tới cơ quan quản lý trực tiếp dựa trên những căn cứ cấp thiết, đề nghị được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí tổ chức lễ hoặc xin được sắp xếp hội trường vị trí tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật.

Tờ trình cần đảm bảo các thông tin cần thiết như ngày giờ, lực lượng phụ trách, ban ngành, đơn vị tham gia, chường trình, kế hoạch dự định tổ chức.

2. Mẫu Tờ trình tổ chức 20/10


CÔNG TY TNHH…

 

PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

 

TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC 20/10

(Về việc tổ chức ngày 20/10 năm …..)

 

Kính gửi: -Ban lãnh đạo Công ty TNHH…

-Tổng Giám đốc Công ty TNHH

Để chào mừng kỷ niệm…… năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930- 20/10/….,, Phòng Tài chính- Kế hoạch đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cuộc thi văn nghệ với những nội dung chính sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng các cá nhân/ nhóm tham gia thi văn nghệ :……………………………………….……

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sự kiện gồm: …………………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức sự kiện………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để việc tổ chức được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191