Menu Đóng

Văn bản chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát

Văn bản chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát, văn bản thể hiện sự đồng ý với các kết quả, ghi nhận trong quá trình khảo sát.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát


CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/TB-ABC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Về việc chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng MNQ

  • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  • Căn cứ Hợp đồng số 86/2018/HĐKT-ABC giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ABC và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng MNQ;
  • Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng Dự án Khu nhà ở đô thị tại phường X, quận Y, tỉnh Z,

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Xây dựng ABC – Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phường X, quận Y, tỉnh Z thông báo kết quả kiểm tra như sau:

  1. Khối lượng công việc khảo sát xây dựng: Kiểm tra Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
  2. Sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành.
  3. Kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng ABC chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng Dự án Khu nhà ở đô thị tại phường X, quận Y, tỉnh Z của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng MNQ.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191