Menu Đóng

Biên bản cảnh cáo, công văn nhắc nhở đôn đốc mẫu mới

Tổng hợp các mẫu Biên bản cảnh cáo học sinh vi phạm kỷ luật, Biên bản cảnh cáo, công văn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, công văn nhắc nhở nhà thầu, công văn đôn đốc nhắc nhở tiến độ thi công công trình.

1. BIÊN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH TRƯỚC LỚP

Trường: THPT …..
Lớp: ….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BIỂN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH TRƯỚC LỚP

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm: Phòng học số … – Trường THPT ……….

2. Thành phần tham gia:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô ……………

– Lớp trưởng: ……………..

– Bí thư: ……………..

– Tập thể học sinh lớp …

   Sĩ số: …                                Có mặt: …                         Vắng mặt: …

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa: Giáo viên chủ nhiệm – Cô ……………..

– Thư ký: Lớp trưởng.

4. Nội dung chính:

Cảnh cáo học sinh Nguyễn Văn A trước tập thể lớp … vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và cơ quan công an đã lập biên bản, gửi thông báo về nhà trường.

5. Diễn biến:

– Học sinh Nguyễn Văn A đọc bản tường trình sự việc vi phạm an toàn giao thông ngày 20/12/2020 trước tập thể lớp …

– Ý kiến của học sinh trong lớp về việc vi phạm an toàn giao thông của học sinh Nguyễn Văn A;

– Giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo học sinh Nguyễn Văn A trước tập thể lớp và nêu tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để học sinh trong lớp luôn tuân thủ khi tham gia giao thông.

6. Kết quả:

Nếu bạn Nguyễn Văn A vẫn còn tái phạm thì GVCN sẽ đưa ra hội đồng kỉ luật xử lí, đồng thời sẽ hạ hạnh kiểm xuống thành loại yếu.

Biên bản kết thúc vào lúc………… cùng ngày

Thư ký đọc lại biên bản cảnh cáo học sinh trước lớp cho tập thể lớp cùng nghe

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                                         CHỮ KÝ CHỦ TỌA

2. CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT  
Số: …/CV
V/v đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ đẩy nhanh tiến độ thi công.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

            Kính gửi: – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ;

                             – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ;

                             – Các ban chỉ huy công trình thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ;     

Tên công ty: Công ty cổ phần ABC

Địa chỉ: …..

Người đại diện: ……….

Phòng ban đại diện: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Trong thời gian vừa qua, do tình hình thời tiết rất xấu, thường xuyên xảy ra mưa bão nên đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình xây dựng Homestay tại địa chỉ …. mà công ty chúng tôi đã giao thầu cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ. Theo như “Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng công trình” mà hai bên đã ký kết, thì hạn hoàn thành công trình là ngày 15/4/2021. Do đó, thời gian còn lại để hoàn thiện công trình là rất ngắn, và công ty tôi đề nghị quý công ty bàn giao đúng thời hạn để kịp với thời gian khai trương Homestay đã dự kiến.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng vẫn phải đảm bảo thiết kế và chất lượng của công trình.

Thời hạn trả lời công văn: 02 ngày, kể từ ngày Công ty cổ phần đầu tư xây dựng XYZ nhận được công văn này.

Địa chỉ nhận trả lời: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công ty cổ phần ABC.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:                                             TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

– Như trên;                                                                          (Ký, ghi rõ họ và tên) 

– Lưu: VP.

3. CÔNG VĂN NHẮC NHỞ NHÀ THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT
 
Số: …/CV
V/v nhắc nhở nhà thầu trong hoạt động quản lý dự án thi công xây dựng Homestay DEF
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày … tháng … năm …

            Kính gửi: – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ;

                            – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ;

                            – Các ban chỉ huy công trình xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ.

Tên công ty: Công ty Cổ phần ABC

Địa chỉ: ……………………….

Người đại diện: ………………..

Phòng ban đại diện: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Vào ngày … tháng … năm …, Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần ABC đã đi khảo sát dự án xây dựng công trình Homestay DEF. Sau buổi khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thiện, và tiến độ thi công công ty chúng tôi nhận thấy trong quá trình quản lý dự án, việc phân công trách nhiệm từ phía nhà thầu không rõ ràng, sự phối hợp còn lỏng lẻo. Bất cứ một cá nhân, người quản lý nào hoạt động thiếu trách nhiệm, thực hiện sai nhiệm vụ, thiếu tinh thần hợp tác sẽ như một mắt xích bị hỏng gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động tiếp theo của công trình. Do đó, việc phân công nhiệm vụ thiếu rõ ràng, quản lý không tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa công nhân xây dựng và giám sát viên sẽ gây ra nhiều sai sót trong quá trình thi công.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ đôn đốc, điều chỉnh lại việc quản lý công trình, phân công công việc rõ ràng, nâng cao tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa công nhân xây dựng và giám sát viên để tăng hiệu quả công việc, hoàn thiện công trình theo đúng thời hạn.

Thời hạn trả lời công văn: 02 ngày, kể từ ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ nhận được công văn.

Địa chỉ nhận trả lời: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công ty Cổ phần ABC.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP.
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. CÔNG VĂN ĐÔN ĐỐC NHẮC NHỞ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT    
Số: …/CV
V/v đôn đốc nhắc nhở các ban chỉ huy thi công công trình “Khu đô thị DEF” thuộc công ty cổ phần ABC đẩy nhanh tiến độ thi công.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
Hà Nội, ngày … tháng … năm

               Kính gửi: Các ban chỉ huy thi công công trình xây dựng “Khu đô thị DEF” thuộc công ty cổ phần ABC.

Tên công ty: Công ty Cổ phần ABC

Địa chỉ: ………………

Người đại diện: ……………….

Phòng ban đại diện: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Vào ngày … tháng … năm …, Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần ABC đã đi khảo sát công trình xây dựng “Khu đô thị DEF”. Sau buổi khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thiện của công trình, ban lãnh đạo công ty nhận thấy tiến độ xây dựng công trình đang chậm trễ so với dự kiến đã đề ra.

Vì vậy, lãnh đạo công ty đề nghị các ban chỉ huy công trình xây dựng “Khu đô thị DEF” đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình trước thời hạn bàn giao cho chủ đầu tư. Trường hợp chậm tiến độ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Thời hạn trả lời công văn: 02 ngày, kể từ khi nhận được công văn.

Nơi nhận trả lời: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công ty Cổ phần ABC.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP.
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191